สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
ผู้ตรวจการแผ่นดิน TH EN twitter สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน Youtube สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน
    1     2     3     4  

 บทบรรณาธิการ
 
     เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ลงวันที่ 1 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 ในประวัติการเมือง 85 ปีของประเทศไทย และเป็นที่น่ายินดียิ่งที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ยังคงอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในการตรวจสอบอำนาจัฐ โดยการเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน ซึ่งหมายถึงผู้ตรวจการแผ่นดินจะต้องมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และผลประโยชน์ของประชาชน อย่างเต็มความสามารถด้วยคุณธรรมและไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน
 
     จากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญดังกล่าว กองบรรณาธิการมีความเชื่อมั่นว่าความหลากหลาย เนื้อหาและสาระของวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้อ่าน เพราะบทความวิชาการที่กองบรรณาธิการได้คัดสรร กลั่นกรอง ตัดเลือกเพื่อลงพิมพ์ในวารสาร และหากองค์ความรู้เหล่านี้จะช่วยต่อยอดการพัฒนานิติรัฐ นิติธรรม ในประเทศไทยได้ พร้อมทั้งแนวคิดที่เป็นประโยชน์จะได้รับการยอมรับและนำไปปฏิบัติต่อไป วารสารฉบับนี้มีบทความวิชาการเรื่อง "บทบาทของเจ้าพนักงานคดีในกระบวนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551” โดย ธันยพร พงศ์กระพันธ์ และ "การติดตามประเมินผล และสังเคราะห์องค์ความรู้โครงการโรงเรียนคุณธรรมในสังกัดกรุงเทพมหานคร” โดย ปัญญเดช พันธุวัฒน์ และขอขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาเขียนบทความที่มีคุณค่าทางวิชาการที่ปรากฏอยู่ในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินตลอดมา
 
     กองบรรณาธิการจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการจัดทำวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป    
 
รอยพิมพ์ ถีระวงษ์
บรรณาธิการบริหาร
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์