สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
ผู้ตรวจการแผ่นดิน TH EN twitter สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน Youtube สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน
    1     2     3     4  

 บทบรรณาธิการ
 
     เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กำหนดให้มีการบัญญัติสิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชน กำหนดหลักความคุ้มครองและหลักประกันในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ที่หน่วยงานรัฐจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติ การกำหนดแนวนโยบายแห่งรัฐ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการตรากฎหมายและกำหนดนโยบายในการบริหารราชการ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม เพื่อความสงบสุขของประเทศไทยในวันข้างหน้า

     สาระของวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินฉบับนี้มีความสอดคล้องกับหลักการตามเจตนารมณ์ข้างต้น จะเห็นได้จากบทความวิชาการทรงคุณค่าหลายเรื่อง ประกอบด้วย "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560: มองผ่านพาราไดม์ทางรัฐประศาสนศาสตร์" โดย ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ยาวะประภาษ และ รองศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ ศิริประกอบ เรื่อง "มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยใช้หลักเกณฑ์ความรับผิดชอบต่อสังคม" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกษา เครือแสง และ นางสาวมณีรัตน์ จันทร์หนิ้ว เรื่อง "กลไกเชิงสถาบันในการบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน" โดย รองศาสตราจารย์ ดร. โสภารัตน์ จารุสมบัติ เป็นต้น ที่กองบรรณาธิการเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้อ่านในการพัฒนาองค์ความรู้และแนวคิดที่เป็นประโยชน์ในการนำไปปฏิบัติต่อไป กองบรรณาธิการวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินขอขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลาเพื่อเขียนบทความที่ปรากฎข้างต้น

     เช่นเดียวกับที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะต้องมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรัฐ ปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย คุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และผลประโยชน์ของประชาชนอย่างเต็มความสามารถด้วยคุณธรรม จริธรรม และไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน กองบรรณาธิการวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินก็จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการต่อไป 
    
 
รอยพิมพ์ ถีระวงษ์
บรรณาธิการบริหาร
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์